ดู������������������������������-���������������������